แจ้งระบบการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Uninet) ขัดข้องชั่วคราว       ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร และคณะเทคโนโลยีสังคม       ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบอินทรีย์ชีวภาพ วันที่ 13 – 14 กันยายน 2557       ตรวจสุขภาพน้องใหม่ คณะเทคโนโลยีสังคม และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 10-11 กันยายน 2557       คู่มือระบบประเมินการเรียนการสอน (QA) สำหรับอาจารย์ผู้สอน       เผยแพร่ราคากลางสอบราคาจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตเห็ดฟางในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๒ รายการ        ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตเห็ดฟางในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๒ รายการ        ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป รวม 2 อัตรา       ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ชาวต่างชาติ จำนวน 1 อัตรา       ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ (วุฒิ ป.โท - ป.เอก) รวม ๒๑ อัตรา     
คู่มือระบบประเมินการเรียนการสอน (QA) สำหรับอาจารย์ผู้สอน  [วันที่ : 12-09-2557 ]
ขอความนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  [วันที่ : 29-08-2557 ]
เชิญชวนนักศึกษาใหม่ทุกท่าน สมัครใช้งานบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต ได้ที่ http://www.rmuti.ac.th/network/services  [วันที่ : 31-07-2557 ]
แนวปฏิบัติในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสาร (E-Document)  [วันที่ : 31-07-2557 ]
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ ip phone ที่ติดตั้งเพิ่มเติม  [วันที่ : 23-06-2557 ]
พระบรมราโชวาทของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗  [วันที่ : 16-07-2557 ]
บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ฟรี ขอเชิญบุคลากรที่มีความต้องการขอรับสิทธิ์ การใช้ลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมชุดออฟฟิศ  [วันที่ : 03-04-2557 ]
คู่มือการใช้งานระบบ E-Document (การส่งหนังสือภายใน เพิ่มเมนูส่งผ่าน)  [วันที่ : 28-03-2557 ]
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553  [วันที่ : 23-04-2556 ]

แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556  [วันที่ : 08-09-2557 ]
กำหนดวันลงทะเบียนเรียน และชำระค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  [วันที่ : 01-08-2557 ]
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคสมทบ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2557  [วันที่ : 05-06-2557 ]
ตรวจสอบ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ติดต่อขอรับวุฒิ ฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2556  [วันที่ : 04-09-2557 ]
ประกาศนักศึกษาระดับปริญญาตรี,ระดับปริญญาโท วัดตัวตัดชุดครุย,ชุดขาว รับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2556  [วันที่ : 31-01-2557 ]
ประกาศถอนชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน ไม่ลาพักการศึกษา ไม่รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  [วันที่ : 22-04-2557 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ภาคสมทบ) เพิ่มเติม (รอบที่ 2)  [วันที่ : 03-06-2556 ]
ปฏิทิน ประจำปีการศึกษา 2556  [วันที่ : 21-02-2557 ]
รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555  [วันที่ : 18-04-2557 ]
นักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา  [วันที่ : 09-01-2556 ]

ตรวจสุขภาพน้องใหม่ คณะเทคโนโลยีสังคม และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 10-11 กันยายน 2557  [วันที่ : 15-09-2557 ]
ประชุมกลุ่มโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 8 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น.  [วันที่ : 08-09-2557 ]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ แสดงออกถึงความสำนึกที่ดีงามของศิษย์ที่มีต่อครู สืบสานประเพณีไทย จัดพิธีไหว้ครู  [วันที่ : 05-09-2557 ]
พิธีทำบุญตักบาตรหอพักสวัสดิการนักศึกษา เพื่อความเป็นสิริมงคล วันที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 07.00 น  [วันที่ : 08-09-2557 ]
ราชมงคลกาฬสินธุ์ร่วมใจบริจาคโลหิต ณ หอประชุมเอนกประสงค์ วิทยาเขตกาฬสินธุ์ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์  [วันที่ : 08-09-2557 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Tractor Maintenance  [วันที่ : 28-08-2557 ]
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557  [วันที่ : 20-08-2557 ]
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557  [วันที่ : 20-08-2557 ]
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557  [วันที่ : 19-08-2557 ]
โครงการปฏิบัติธรรมนักศึกษาใหม่ประจำปี ๒๕๕๗  [วันที่ : 15-08-2557 ]

ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบอินทรีย์ชีวภาพ วันที่ 13 – 14 กันยายน 2557  [วันที่ : 15-09-2557 ]
ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสาวไหม ณ หมู่บ้านหม่อนไหมแพรวา วันที่ 8-9 กันยายน 2557  [วันที่ : 08-09-2557 ]
อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมผ้าพื้นเมือง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองด้วยเทคโนโลยีนาโน  [วันที่ : 26-08-2557 ]
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง  [วันที่ : 26-08-2557 ]
ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทำนาแบบปลอดสารพิษ  [วันที่ : 15-08-2557 ]
โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อต่อสู้กับความยากจน จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 5 กรกฎาคม 2557 ณ สหกรณ์โรงสีข้าวชุมชนตำบลสงเปลือย  [วันที่ : 29-07-2557 ]
โครงการการเพิ่มผลผลิตโดยใช้ประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์ วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557 ณ เทศบาลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์  [วันที่ : 30-07-2557 ]
โครงการสาธิตการเลี้ยงไก่ไข่ โดยเทศบาลตำบลนามน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์  [วันที่ : 30-07-2557 ]
โครงการ "ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในมหาวิทยาลัยฯ" วันที่ 7-8 และ9-10 กรกฎาคม 2557  [วันที่ : 29-07-2557 ]
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการเงิน วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗  [วันที่ : 15-07-2557 ]

เผยแพร่ราคากลางสอบราคาจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตเห็ดฟางในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๒ รายการ  [วันที่ : 11-09-2557 ]
ราคากลาง จัดทำโครงการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  [วันที่ : 14-08-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557  [วันที่ : 06-08-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างโครงการห้องนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้พืชสมุนไพรให้สีธรรมชาติและพันธุ์ไม้หอมหายากภาคอีสาน จำนวน 1 รายการ  [วันที่ : 29-05-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างศาลาธรรม จำนวน 1 รายการ  [วันที่ : 05-03-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาทักษะด้านเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  [วันที่ : 04-02-2557 ]
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตยางพารา จำนวน 1 ชุด  [วันที่ : 27-01-2557 ]

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร และคณะเทคโนโลยีสังคม  [วันที่ : 17-09-2557 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป รวม 2 อัตรา  [วันที่ : 18-09-2557 ]   
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ชาวต่างชาติ จำนวน 1 อัตรา  [วันที่ : 11-09-2557 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ (วุฒิ ป.โท - ป.เอก) รวม ๒๑ อัตรา  [วันที่ : 03-09-2557 ]
แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)  [วันที่ : 29-08-2557 ]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ สายวิชาการ และสายสนับสนุน  [วันที่ : 24-07-2557 ]
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  [วันที่ : 24-07-2557 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  [วันที่ : 09-07-2557 ]

 
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  65
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  24,851
 เยี่ยมชมปีนี้ :  297,492
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  482,772
 IP :  54.166.95.146
 เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2556

    สงวนลิขสิทธิ์ © 2011 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-812811 08-64584370 08-64584360 โทรสาร 043-812811 ( ชั่วคราว) ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
    Designed by JPS SOLUTION -> Rajamangala University of Technology Isan Kalasin Campus, Thailand