ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ระบบรับตรง (รอบสอง) รับสมัครถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2557        ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ สายวิชาการ และสายสนับสนุน       ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี       ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร และคณะเทคโนโลยีสังคม       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี       ประกาศเลื่อนกำหนดวันสอบเลือกสรรและสรรหาพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี       ขอเชิญบุคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวด สัตว์นำโชค สัญลักษณ์ และคำขวัญสำหรับการแข่งขันกีฬา       โครงการค่ายเยาวชนอาเซียน (THE ASEAN YOUTH CAMP 2014) ระหว่างวันที่ 21-26 กรกฎาคม 2557       ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์       ประชุมแผนยุทธศาสตร์ยกระดับผ้าไหมแพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์     
ขอเชิญบุคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวด สัตว์นำโชค สัญลักษณ์ และคำขวัญสำหรับการแข่งขันกีฬา  [วันที่ : 23-07-2557 ]   
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)  [วันที่ : 16-07-2557 ]
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ ip phone ที่ติดตั้งเพิ่มเติม  [วันที่ : 23-06-2557 ]
พระบรมราโชวาทของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗  [วันที่ : 16-07-2557 ]
บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ฟรี ขอเชิญบุคลากรที่มีความต้องการขอรับสิทธิ์ การใช้ลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมชุดออฟฟิศ  [วันที่ : 03-04-2557 ]
ร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาเขตกาฬสินธุ์ พ.ศ.2557-2560  [วันที่ : 20-03-2557 ]
คู่มือการใช้งานระบบ E-Document (การส่งหนังสือภายใน เพิ่มเมนูส่งผ่าน)  [วันที่ : 28-03-2557 ]
ประกาศจากงานวิทยบริการฯ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป งดยืมหนังสือ ยกเว้น อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  [วันที่ : 07-03-2557 ]
ประกาศตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป ห้องสมุดเปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.30 น.  [วันที่ : 26-06-2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบงานสารบรรณหน่วยงาน  [วันที่ : 09-01-2557 ]

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ระบบรับตรง (รอบสอง) รับสมัครถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2557  [วันที่ : 12-06-2557 ]
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคสมทบ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2557  [วันที่ : 05-06-2557 ]
กำหนดลงทะเบียนวิชาเรียน และชำระค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2556  [วันที่ : 04-06-2557 ]
ตรวจสอบ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ติดต่อขอรับวุฒิ ฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2556  [วันที่ : 26-06-2557 ]
ประกาศนักศึกษาระดับปริญญาตรี,ระดับปริญญาโท วัดตัวตัดชุดครุย,ชุดขาว รับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2556  [วันที่ : 31-01-2557 ]
ประกาศถอนชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน ไม่ลาพักการศึกษา ไม่รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  [วันที่ : 22-04-2557 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ภาคสมทบ) เพิ่มเติม (รอบที่ 2)  [วันที่ : 03-06-2556 ]
ปฏิทิน ประจำปีการศึกษา 2556  [วันที่ : 21-02-2557 ]
รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555  [วันที่ : 18-04-2557 ]
นักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา  [วันที่ : 09-01-2556 ]

โครงการค่ายเยาวชนอาเซียน (THE ASEAN YOUTH CAMP 2014) ระหว่างวันที่ 21-26 กรกฎาคม 2557  [วันที่ : 23-07-2557 ]   
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์  [วันที่ : 21-07-2557 ]
ประชุมแผนยุทธศาสตร์ยกระดับผ้าไหมแพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์  [วันที่ : 21-07-2557 ]
ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ  [วันที่ : 16-07-2557 ]
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ วันที่ 15 กรกฎาคม 2557  [วันที่ : 15-07-2557 ]
ทีมงานจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมทร.อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่จัดทำสารคดีพิเศษชุด  [วันที่ : 07-07-2557 ]
โครงการรวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ - สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ ๘๔ พรรษา  [วันที่ : 27-06-2557 ]
รับมอบนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงาน การพัฒนามหาวิทยาลัยจากท่านอธิการบดีฯ มทร.อีสาน  [วันที่ : 26-06-2557 ]
จัดเวทีเสวนารับทราบปัญหาต่างๆ ของชุมชนเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  [วันที่ : 19-06-2557 ]
ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยเขตกาฬสินธุ์ พร้อมบุคลากรร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างศาลาบำเพ็ญกุศลให้กับวัดสว่างคงคา  [วันที่ : 09-06-2557 ]

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการเงิน วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗  [วันที่ : 15-07-2557 ]
อบรมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนในระบบบริการการศึกษา ESS  [วันที่ : 15-07-2557 ]
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน์  [วันที่ : 10-07-2557 ]
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องมือสำหรับลดปริมาณการใส่ปุ๋ยในไร่มันสำปะหลังสู่ชุมชน  [วันที่ : 09-07-2557 ]
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยโดยใช้สถิติแบบหลายตัวแปร (Multivariate)ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทางสังคมศาสตร์  [วันที่ : 26-06-2557 ]
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีภายในชุมชน  [วันที่ : 09-07-2557 ]
โครงการเพื่อถ่ายทอดเทคนิคการใช้เครื่องมือใส่ปุ๋ยที่ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานโดยสามารถลดต้นทุนการปลูกมันสำปะหลัง  [วันที่ : 09-07-2557 ]
โครงการพัฒนา(Package)ผ้าทอพื้นบ้านสู่การเป็นสินค้า OTOP บ้านคำไผ่  [วันที่ : 09-07-2557 ]
อบรมการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน วันที่ 11 มิถุนายน 2557  [วันที่ : 09-07-2557 ]
โครงการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน : โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ประจำปีงบประมาณ 2557  [วันที่ : 03-06-2557 ]


ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ สายวิชาการ และสายสนับสนุน  [วันที่ : 24-07-2557 ]   
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  [วันที่ : 24-07-2557 ]   
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร และคณะเทคโนโลยีสังคม  [วันที่ : 16-07-2557 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  [วันที่ : 09-07-2557 ]
ประกาศเลื่อนกำหนดวันสอบเลือกสรรและสรรหาพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  [วันที่ : 09-07-2557 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีสังคม และสำนักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์  [วันที่ : 30-06-2557 ]

 
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  189
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  28,203
 เยี่ยมชมปีนี้ :  218,777
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  404,060
 IP :  54.225.1.70
 เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2556

    สงวนลิขสิทธิ์ © 2011 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-812811 08-64584370 08-64584360 โทรสาร 043-812811 ( ชั่วคราว) ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
    Designed by JPS SOLUTION -> Rajamangala University of Technology Isan Kalasin Campus, Thailand