เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ประจำปีการศึกษา 2558       ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558       ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการรักษาศีล ๕ ทางเว็บไซต์ www.sila5.com       ขอเชิญเที่ยวงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 3-12 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ สายสนับสนุน ครั้งที่ 5/2558 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และผู้ปฏิบัติงานบริหาร        หัวหน้างานบริการการศึกษา นำบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2558        ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวันประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่ เฉลิมพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน        วิดีโออบรมเรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานสายสนับสนุน        กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและเทคโนโลยีการฟักไข่โดยใช้ตู้ฟักไข่ ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านโนนสูง       กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและเทคโนโลยีการฟักไข่โดยใช้ตู้ฟักไข่ ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านโนนชัย     
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ประจำปีการศึกษา 2558  [วันที่ : 23-06-2558 ]
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558  [วันที่ : 30-06-2558 ]   
ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการรักษาศีล ๕ ทางเว็บไซต์ www.sila5.com  [วันที่ : 30-06-2558 ]   
ขอเชิญเที่ยวงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 3-12 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  [วันที่ : 29-06-2558 ]   
ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวันประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่ เฉลิมพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน  [วันที่ : 23-06-2558 ]
ขอเชิญชวนท่านคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย จังหวัดกาฬสินธุ์  [วันที่ : 20-05-2558 ]
ขอเชิญประชาสัมพันธ์โครงการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย  [วันที่ : 04-06-2558 ]
ห้องสมุดเปิดให้บริการ ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  [วันที่ : 15-05-2558 ]
ขอประชาสัมพันธ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2560  [วันที่ : 07-05-2558 ]
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับข้อเนองานวิจัย กลุ่มเรื่องความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล  [วันที่ : 01-05-2558 ]

กำหนดการลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2557  [วันที่ : 06-06-2558 ]
คณะเทคโนโลยีสังคม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557  [วันที่ : 02-06-2558 ]
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ติดต่อขอรับวุฒิ ฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2557  [วันที่ : 07-04-2558 ]
ประกาศถอนชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน/ไม่ลาพักการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  [วันที่ : 09-03-2558 ]
การรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2558  [วันที่ : 16-06-2558 ]
ประกาศถอนชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน/ไม่ลาพักการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  [วันที่ : 30-10-2557 ]
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  [วันที่ : 25-05-2558 ]
ตรวจสอบ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ติดต่อขอรับวุฒิ ฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2556  [วันที่ : 04-09-2557 ]
ประกาศถอนชื่อนักศึกษา เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 ไม่ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557  [วันที่ : 30-10-2557 ]

หัวหน้างานบริการการศึกษา นำบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2558  [วันที่ : 26-06-2558 ]
หัวหน้างานบริการการศึกษา พร้อมกับบุคลากร ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า  [วันที่ : 24-06-2558 ]
โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  [วันที่ : 22-06-2558 ]
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเชิงรุกรายการรัฐสภาของเราสัญจร  [วันที่ : 19-06-2558 ]
คลินิกเทคโนโลยีราชมงคลกาฬสินธุ์ร่วมงานมหกรรมผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์  [วันที่ : 18-06-2558 ]
โครงการ “การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ และการทำผลงานทางวิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการ”  [วันที่ : 18-06-2558 ]
โครงการการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ และการทำผลงานทางวิชาการ ของบุคลากรวิทยาเขตกาฬสินธุ์  [วันที่ : 15-06-2558 ]
แสดงความยินดีนักศึกษาคว้ารางวัลการนำเสนอ Best of Excellence Award ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาค  [วันที่ : 15-06-2558 ]
หัวหน้างานบริการการศึกษา พร้อมบุคลากร เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  [วันที่ : 05-06-2558 ]
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาระดับ ป.ตรี ชั้นปีที่ 3 ก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ  [วันที่ : 28-05-2558 ]

วิดีโออบรมเรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานสายสนับสนุน  [วันที่ : 24-06-2558 ]
กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและเทคโนโลยีการฟักไข่โดยใช้ตู้ฟักไข่ ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านโนนสูง  [วันที่ : 24-06-2558 ]
กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและเทคโนโลยีการฟักไข่โดยใช้ตู้ฟักไข่ ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านโนนชัย  [วันที่ : 24-06-2558 ]
โครงการ "สัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการบูรณาการความรู้จากการบริการวิชาการมาใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัยฯ  [วันที่ : 24-06-2558 ]
การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยแปลงเพศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 -24 มิถุนายน 2558 ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง  [วันที่ : 24-06-2558 ]
โครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสารเสริมชีวนะด้วยจุลินทรีย์เพื่อใช้การผลิตสุกรในเกษตรรายย่อยจังหวัดกาฬสินธุ์”  [วันที่ : 23-06-2558 ]
"เทคนิคการผสมเทียม แก้ไขปัญหาผสมติดยากในโค กระบือ" รุ่นที่ 18  [วันที่ : 24-06-2558 ]
โครงการหมู่บ้านหม่อนไหมแพรวา คลินิกเทคโนโลยี ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้เรื่องเทคโนโลยีการสาวไหม ให้กับหมู่บ้านลูกข่ายในอำเภอคำม่วง  [วันที่ : 24-06-2558 ]
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดโครงการบริการวิชาการ การผลิตไวน์และผลไม้บรรจุกระป๋อง  [วันที่ : 24-06-2558 ]
ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสังคม จัดโครงพัฒนาศักยภาพนักวิจัย : โครงการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร  [วันที่ : 24-06-2558 ] 
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  2,197
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  123,926
 เยี่ยมชมปีนี้ :  876,651
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  123,923
 IP :  54.224.17.208
 เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2558

    สงวนลิขสิทธิ์ © 2011 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-812811 08-64584370 08-64584360 โทรสาร 043-812811 ( ชั่วคราว) ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
    Designed by JPS SOLUTION -> Rajamangala University of Technology Isan Kalasin Campus, Thailand