ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗       พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑       พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗       พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๘       กฎกระทรวงว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗       ข้อบังคับว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙       ข้อบังคับว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙        ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๘       ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๘       ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๙     
ขอเชิญนักศึกษา ร่วมกิจกรรม Campus Tour ชมภาพยนตร์สารคดี The Hunting Ground  [วันที่ : 27-04-2559 ]
ขอความอนุเคราะห์ นักศึกษา ,บุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในการตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อิเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๕๙  [วันที่ : 25-04-2559 ]
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  [วันที่ : 04-04-2559 ]
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  [วันที่ : 01-04-2559 ]
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560  [วันที่ : 31-03-2559 ]
ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า "ชมรมเรารักกาฬสินธุ์"  [วันที่ : 28-03-2559 ]
บัญชีรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผันการตรวจเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2558  [วันที่ : 15-03-2559 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ประจำปีการศึกษา 2559  [วันที่ : 20-01-2559 ]
ขอความกรุณาให้ผู้สำเร็จการศึกษากรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ  [วันที่ : 05-01-2559 ]
สามารถขอรับรหัสผลิตภัณฑ์และดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ได้ที่ http://www.oarit.rmuti.ac.th/licenses/  [วันที่ : 08-09-2558 ]

พิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้อาวุโส 2559 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย  [วันที่ : 19-04-2559 ]
โครงการประชุมปฎิบัติการเพื่อกำหนดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 3  [วันที่ : 22-03-2559 ]
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)  [วันที่ : 22-03-2559 ]
ประชุมแนวทางการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านการศึกษา  [วันที่ : 22-03-2559 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักปฏิบัติมืออาชีพสู่ศตวรรษที่ 21  [วันที่ : 22-03-2559 ]
พิธีเปิดโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์(E-learning)  [วันที่ : 22-03-2559 ]
งานมหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย ราชินีไหมแพรวา อย่างยิ่งใหญ่ภายใต้งานกาฬสินธุ์ 222 ปีใต้ร่มพระบารมี  [วันที่ : 12-01-2559 ]
งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2559 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  [วันที่ : 07-01-2559 ]
งานกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1  [วันที่ : 07-01-2559 ]
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2559  [วันที่ : 05-01-2559 ]

ลงพื้นที่ติดตามและประเมินสถานะการพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)  [วันที่ : 12-11-2558 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมระบบบริหารจัดการงานวิจัยฯ NRMS  [วันที่ : 08-09-2558 ]
พิธีปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  [วันที่ : 31-08-2558 ]
ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสาวไหมและการย้อมสีไหมด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ  [วันที่ : 28-08-2558 ]
โครงการกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ชี ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านดงเมือง ตำบลลำพาน  [วันที่ : 28-08-2558 ]
โครงการกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ชี ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านนาจารย์ ตำบลนาจารย์  [วันที่ : 28-08-2558 ]
โครงการกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ชี ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านงิ้วงาม ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน  [วันที่ : 28-08-2558 ]
โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรและนักศึกษา  [วันที่ : 26-08-2558 ]
โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2558  [วันที่ : 27-07-2558 ]
คณะเทคโนโลยีสังคม จัดโครงการการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ (เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน  [วันที่ : 20-07-2558 ]

เผยแพร่ราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ  [วันที่ : 24-12-2558 ]
เผยแพร่ราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวมและอาคารปฏิบัติการวิทยาเขตกาฬสินธุ์ ตำบลบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ  [วันที่ : 23-12-2558 ]
เผยแพร่ราคากลางจ้างปรับปรุงรั้วรอบวิทยาเขตกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ  [วันที่ : 05-12-2558 ]
เผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ หลัง  [วันที่ : 02-12-2558 ]
เผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างโรงเพาะเลี้ยงไรแดง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ หลัง  [วันที่ : 02-12-2558 ]
ราคากลางจ้างเหมารักษาความสะอาดภายในอาคารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน 10 เดือน 1 งาน  [วันที่ : 04-11-2558 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อชุดชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดการธุรกิจสถานพยาบาล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ชุด  [วันที่ : 09-10-2558 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางชุดครุภัณฑ์แนะแนวการศึกษาและส่งเสริมอาชีพ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ชุด  [วันที่ : 07-10-2558 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 KVA จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง  [วันที่ : 25-09-2558 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อชุดครุภัณฑ์สำนักงานเพื่องานบริหาร ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด  [วันที่ : 25-09-2558 ]

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเพื่อสอบคัดเลือกปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดคณะเทคโนโลยีสังคม  [วันที่ : 29-04-2559 ]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 3/2559 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป  [วันที่ : 25-04-2559 ]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  [วันที่ : 09-04-2559 ]
ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 2 อัตรา  [วันที่ : 10-11-2558 ]
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘  [วันที่ : 22-10-2558 ]
ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ สังกัดคณะเทคโนโลยีสังคม จำนวน 1 อัตรา  [วันที่ : 08-10-2558 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ครั้งที่ 4/2558  [วันที่ : 08-09-2558 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ครั้งที่ 5/2558  [วันที่ : 19-08-2558 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ สายสนับสนุน ครั้งที่ 6/2558 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ ตำแหน่ง นักวิชาการ  [วันที่ : 17-07-2558 ]


ข้อบังคับว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙  [วันที่ : 02-05-2559 ]   
ข้อบังคับว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙  [วันที่ : 02-05-2559 ]   
ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๘  [วันที่ : 02-05-2559 ]   
ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๘  [วันที่ : 02-05-2559 ]   
ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๙  [วันที่ : 02-05-2559 ]   
ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙  [วันที่ : 02-05-2559 ]   
ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘  [วันที่ : 02-05-2559 ]   
ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘  [วันที่ : 02-05-2559 ]   
ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๕๙  [วันที่ : 02-05-2559 ]   
ข้อบังคับ ว่าด้วยการคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๘  [วันที่ : 02-05-2559 ]   

 
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  421
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,470
 เยี่ยมชมปีนี้ :  341,339
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  1,035,634
 IP :  54.145.19.245
 เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2558

    สงวนลิขสิทธิ์ © 2011 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-812811 08-64584370 08-64584360 โทรสาร 043-812811 ( ชั่วคราว) ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
    Designed by JPS SOLUTION -> Rajamangala University of Technology Isan Kalasin Campus, Thailand