รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556       ติดต่อขอรับใบแสดงผลการศึกษา(ฉบับสมบูรณ์) ภาคการศึกษาที่ 2/2556        ประเพณีสงกรานต์ราชมงคลกาฬสินธุ์ ประจำปี 2557       ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร       ชาวราชมงคลกาฬสินธุ์ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์       โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการกรีดยางพารา และการบำรุงรักษาต้นยางก่อนและหลังเปิดกรีด       บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ฟรี ขอเชิญบุคลากรที่มีความต้องการขอรับสิทธิ์ การใช้ลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมชุดออฟฟิศ        โครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์(E-Learning) ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2557       เชิญบุคลากรร่วม ประชาพิจารณ์ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง       นายบรรจง จงรัก ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตกาฬสินธุ์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย     
บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ฟรี ขอเชิญบุคลากรที่มีความต้องการขอรับสิทธิ์ การใช้ลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมชุดออฟฟิศ  [วันที่ : 03-04-2557 ]
เชิญบุคลากรร่วม ประชาพิจารณ์ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง  [วันที่ : 04-04-2557 ]
ร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาเขตกาฬสินธุ์ พ.ศ.2557-2560  [วันที่ : 20-03-2557 ]
คู่มือการใช้งานระบบ E-Document (การส่งหนังสือภายใน เพิ่มเมนูส่งผ่าน)  [วันที่ : 28-03-2557 ]
ประกาศจากงานวิทยบริการฯ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป งดยืมหนังสือ ยกเว้น อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  [วันที่ : 07-03-2557 ]
ประกาศตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม เป็นต้นไป ห้องสมุดเปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.30 น.  [วันที่ : 05-03-2557 ]
ขอเรียนเชิญท่านร่วมส่งผลงานประกวดโครงการ "การจัดการความรู้ 9 ประเด็น (Knowledge Management:KM)"  [วันที่ : 10-02-2557 ]
ประชาสัมพันธ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  [วันที่ : 13-01-2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบงานสารบรรณหน่วยงาน  [วันที่ : 09-01-2557 ]
โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ. โดยมีสิทธิพิเศษแก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ชำระหนี้ ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 56 - 31 มี.ค. 57  [วันที่ : 04-12-2556 ]

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556  [วันที่ : 18-04-2557 ]   
ติดต่อขอรับใบแสดงผลการศึกษา(ฉบับสมบูรณ์) ภาคการศึกษาที่ 2/2556  [วันที่ : 18-04-2557 ]   
ประกาศนักศึกษาระดับปริญญาตรี,ระดับปริญญาโท วัดตัวตัดชุดครุย,ชุดขาว รับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2556  [วันที่ : 31-01-2557 ]
ประกาศถอนชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน ไม่ลาพักการศึกษา ไม่รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  [วันที่ : 21-01-2557 ]
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ระบบรับตรง  [วันที่ : 18-04-2557 ]   
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ภาคสมทบ) เพิ่มเติม (รอบที่ 2)  [วันที่ : 03-06-2556 ]
ปฏิทิน ประจำปีการศึกษา 2556  [วันที่ : 21-02-2557 ]
รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555  [วันที่ : 18-04-2557 ]   
นักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา  [วันที่ : 09-01-2556 ]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)  [วันที่ : 04-10-2555 ]

ประเพณีสงกรานต์ราชมงคลกาฬสินธุ์ ประจำปี 2557  [วันที่ : 17-04-2557 ]   
ชาวราชมงคลกาฬสินธุ์ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  [วันที่ : 10-04-2557 ]
นายบรรจง จงรัก ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตกาฬสินธุ์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  [วันที่ : 21-03-2557 ]
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร เจ้าเมืองคนแรก  [วันที่ : 21-03-2557 ]
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช นำนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิตยางพารา เข้าร่วมแข่งขันการกรีดยาง  [วันที่ : 19-03-2557 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มผลผลิตการเกษตรโดยเทคนิคการใช้แมลงที่เป็นหมันผสมผสานกับวิธีอื่น  [วันที่ : 13-03-2557 ]
วันสถาปนาวิทยาเขตขอนแก่น ครบรอบ ๕๐ ปี  [วันที่ : 13-03-2557 ]
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์ พร้อมกับคณาจารย์และบุคลากร นำนักศึกษาร่วมพิธีเปิดงานวันวิชาการวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์  [วันที่ : 24-02-2557 ]
โครงการฝึกอบรม “การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแพรวานาโนยกระดับมาตรฐานสิ่งทอพื้นบ้านและสิ่งทอนาโนในผลิตภัณฑ์ OTOP”  [วันที่ : 24-02-2557 ]
งานราชมงคลอีสานสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 9 “ราชมงคลอีสาน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ”  [วันที่ : 21-02-2557 ]

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการกรีดยางพารา และการบำรุงรักษาต้นยางก่อนและหลังเปิดกรีด  [วันที่ : 10-04-2557 ]
โครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์(E-Learning) ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2557  [วันที่ : 02-04-2557 ]
อบรม 5ส รุ่นที่ 2 บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2557 วิทยากร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ พงษ์สกุล  [วันที่ : 17-03-2557 ]
ราชมงคลกาฬสินธุ์ได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ และบริษัทมิตรผล กาฬสินธุ์ จำกัด  [วันที่ : 17-03-2557 ]
โครงการฝึกอบรมทักษะด้านการวิจัย ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารสำนักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์  [วันที่ : 07-03-2557 ]
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการ"เทคนิคการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้จากการเลี้ยงปลาหมอไทย  [วันที่ : 19-03-2557 ]
รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน เป็นประธานในการประชุมชี้แจงขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณงานวิจัยและบริการวิชาการ ในวันที่ 28 พ.ย. 2556  [วันที่ : 04-12-2556 ]
โครงการอบรมทบทวนเสริมสร้างความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่ผู้บริหาร  [วันที่ : 01-11-2556 ]
โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะด้านเทคนิคและการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารสำนักงาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์  [วันที่ : 08-08-2556 ]
ราชงคลกาฬสินธุ์ หนุนอาชีพเกษตรกรเปิดศูนย์บริการผสมเทียมและแก้ไขปัญหาผสมติดยากในสัตว์  [วันที่ : 18-04-2556 ]


แจ้งระบบการให้บริการเว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ ภายในวิทยาเขตกาฬสินธุ์ ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว  [วันที่ : 13-03-2557 ]
แจ้งระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ให้บริการระบบเว็บไซต์แต่ละสาขาวิชาและหน่วยงานภายในวิทยาเขตฯ ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว  [วันที่ : 19-02-2557 ]
แจ้งปัญหาเรื่องการใช้งานระบบ E-Document  [วันที่ : 04-02-2557 ]
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ กำลังดำเนินการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ทำหน้าที่ให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆภายในวิทยาเขตกาฬสินธุ์  [วันที่ : 26-12-2556 ]
รายงานระบบการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ประจำอาคารกิจการนักศึกษา  [วันที่ : 07-11-2556 ]
รายงานการดำเนินการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่ทำให้หน้าที่ให้บริการพื้นที่เว็บไซต์ของหน่วยงานภายในวิทยาเขตฯ  [วันที่ : 07-11-2556 ]
รายงานการดำเนินการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่ทำให้หน้าที่ให้บริการพื้นที่เว็บไซต์ของหน่วยงานภายในวิทยาเขตฯ  [วันที่ : 06-11-2556 ]
ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  [วันที่ : 15-10-2556 ]
แจ้งการย้ายระบบการให้บริการเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในวิทยาเขตกาฬสินธุ์  [วันที่ : 21-10-2556 ]
Link UniNet มีปัญหา  [วันที่ : 11-10-2556 ]

Facekbook KSC Twitter KSC
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  859
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  15,177
 เยี่ยมชมปีนี้ :  108,233
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  293,516
 IP :  23.21.23.126
 เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2556

    สงวนลิขสิทธิ์ © 2011 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-812811 08-64584370 08-64584360 โทรสาร 043-812811 ( ชั่วคราว) ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
    Designed by JPS SOLUTION -> Rajamangala University of Technology Isan Kalasin Campus, Thailand