วันที่ 26 มีนาคม 2558 คณะเทคโนโลยีสังคม จัดประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับ โรงเรียนมัธยมในจังหวัดกาฬสินธุ์       ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ อาจารย์พัฒนา พึ่งพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร       ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน”       ขอเชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร Microsoft Office Word"        ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ติดต่อขอรับวุฒิ ฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2557       ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ รวมจำนวน 22 อัตรา       วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จะดำเนินการพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย       ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์       ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า       ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 15,000 บาท     
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน”  [วันที่ : 27-03-2558 ]
ขอเชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร Microsoft Office Word"  [วันที่ : 27-03-2558 ]
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จะดำเนินการพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย  [วันที่ : 20-03-2558 ]
ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 4  [วันที่ : 09-03-2558 ]
ขอประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2558  [วันที่ : 05-03-2558 ]
ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงเปิดรับบริจาคทรัพย์และวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการซ่อมแซมอาคารเรียนที่ใช้ในการเรียนการสอน  [วันที่ : 09-03-2558 ]
แจ้งการย้ายระบบการให้บริการเมล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  [วันที่ : 16-02-2558 ]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา  [วันที่ : 06-02-2558 ]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาวี สุขมณี  [วันที่ : 06-02-2558 ]
คู่มือตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ ๔ ปี ฉบับปรับปรุงครั้ง 1/2558  [วันที่ : 05-02-2558 ]

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ติดต่อขอรับวุฒิ ฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2557  [วันที่ : 24-03-2558 ]
ประกาศถอนชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน/ไม่ลาพักการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  [วันที่ : 09-03-2558 ]
การรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2558  [วันที่ : 31-03-2558 ]   
ประกาศถอนชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน/ไม่ลาพักการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  [วันที่ : 30-10-2557 ]
ประกาศถอนชื่อนักศึกษา เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 ไม่ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557  [วันที่ : 30-10-2557 ]
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  [วันที่ : 30-10-2557 ]
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคสมทบ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2557  [วันที่ : 05-06-2557 ]
ตรวจสอบ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ติดต่อขอรับวุฒิ ฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2556  [วันที่ : 04-09-2557 ]
ประกาศถอนชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน ไม่ลาพักการศึกษา ไม่รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  [วันที่ : 22-04-2557 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ภาคสมทบ) เพิ่มเติม (รอบที่ 2)  [วันที่ : 03-06-2556 ]

วันที่ 26 มีนาคม 2558 คณะเทคโนโลยีสังคม จัดประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับ โรงเรียนมัธยมในจังหวัดกาฬสินธุ์  [วันที่ : 27-03-2558 ]
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ อาจารย์พัฒนา พึ่งพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  [วันที่ : 27-03-2558 ]
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอริยา เหล่าแสงสา และนางสาวกิจจา ขันทรักษ์ นักกีฬาที่คว้ารางวัลชนะเลิศประเภททีมหญิง  [วันที่ : 17-03-2558 ]
พิธีบวงสรวงองค์พระพิรุณทรงนาค พร้อมกับกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ราชมงคลกาฬสินธุ์ ลานบุญลานธรรม หลวงตามหาบัว  [วันที่ : 11-03-2558 ]
รายงานผลการตรวจสอบภายในวิทยาเขตกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2558  [วันที่ : 09-03-2558 ]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคนเก่งคว้ารางวัล  [วันที่ : 09-03-2558 ]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีการผลิตยางพารา ที่คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันการกรีดยาง ประเภทบุคคลทั่วไป  [วันที่ : 09-03-2558 ]
วันที่ 4 มีนาคม 2558 เวลา 18.30 น. บุคลากรและนักศึกษาร่วมพิธีวันมาฆบูชา ณ วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  [วันที่ : 09-03-2558 ]
วันนี้(3 มีนาคม 2558) บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด พร้อมกับบุคลากรจากบริษัทฯ นำอาหารมามอบให้กับวิทยาเขตกาฬสินธุ์  [วันที่ : 03-03-2558 ]
วันที่ 2 มี.ค. 2558 ณ ตึกอำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร เข้ามอบทุนทรัพย์ช่วยเหลือ  [วันที่ : 03-03-2558 ]

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วันที 19 ก.พ. 2558 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารสำนักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์  [วันที่ : 03-03-2558 ]
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ร่วมกับวิทยาเขตกาฬสินธุ์ จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิกสหกรณ์  [วันที่ : 13-02-2558 ]
โครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2558  [วันที่ : 11-02-2558 ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร่วมกับจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘”  [วันที่ : 18-12-2557 ]
ประชุมเพื่อชี้แจงขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558  [วันที่ : 19-11-2557 ]
โครงการยกระดับผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์OTOPประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยนวัตกรรม  [วันที่ : 08-10-2557 ]
โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเทศบาลตำบลกลางหมื่น  [วันที่ : 08-10-2557 ]
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ชุมชนกลุ่มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาว เพื่อติดตามและประเมินสถานะหมู่บ้านฯ  [วันที่ : 01-10-2557 ]
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่หมู่บ้านวิทยาศาสตร์หม่อนไหมแพรวาบ้านหนองช้าง เพื่อติดตามและประเมินสถานะหมู่บ้านแม่ข่ายฯ  [วันที่ : 01-10-2557 ]
ผศ.วัชรินทร์ สราวิช และผศ.สุจิตรา สราวิช ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกหม่อนและเลี้ยงไหมให้กับหมู่บ้านขยายผล  [วันที่ : 26-09-2557 ]

ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 หลัง  [วันที่ : 27-11-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการอาเซียนศึกษา จำนวน 1 ชุด  [วันที่ : 27-11-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการท่องเที่ยว จำนวน 1 ชุด  [วันที่ : 27-11-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของงานบริหารแผนและการคลัง จำนวน ๑ ชุด  [วันที่ : 22-11-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการบัญชี จำนวน ๑ ชุด  [วันที่ : 22-11-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อชุดครุภัณฑ์การผลิตพืชอินทรีย์ จำนวน ๑ ชุด  [วันที่ : 20-11-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้บ่มเชื้อควบคุมอุณหภูมิต่ำ จำนวน ๑ ตู้  [วันที่ : 14-11-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารภายในวิทยาเขตกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2558  [วันที่ : 25-09-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารภายในวิทยาเขตกาฬสินธุ์ ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2558  [วันที่ : 24-09-2557 ]
เผยแพร่ราคากลางสอบราคาจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตเห็ดฟางในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๒ รายการ  [วันที่ : 11-09-2557 ]

แจ้งการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำวิทยาเขตกาฬสินธุ์  [วันที่ : 09-03-2558 ]
พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  [วันที่ : 06-02-2558 ]
แผนกงานวิทยบริกาารและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งการให้บริการระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ http://computer.ksc.rmuti.ac.th/ ,http://computer.ksc.rmuti.ac.th/comservice  [วันที่ : 02-02-2558 ]
การค้นหาหนังสือในระบบ E-Document ปี 2557  [วันที่ : 06-01-2558 ]
แจ้งระบบการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประจำวิทยาเขตกาฬสินธุ์  [วันที่ : 09-03-2558 ]
แจ้งระบบการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (UNINET) สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว  [วันที่ : 24-09-2557 ]
แจ้งระบบการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (UNINET) ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจาก node บริการการเชื่อมต่อของ UniNet เกิดระบบไฟฟ้าขัดข้อง  [วันที่ : 24-09-2557 ]
ขณะนี้ ระบบให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว  [วันที่ : 24-09-2557 ]
บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ฟรี ขอเชิญบุคลากรที่มีความต้องการขอรับสิทธิ์ การใช้ลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมชุดออฟฟิศ  [วันที่ : 12-02-2558 ]
ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  [วันที่ : 15-10-2556 ]

 
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  5,200
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  5,200
 เยี่ยมชมปีนี้ :  592,191
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  1,510,089
 IP :  50.16.98.1
 เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2556

    สงวนลิขสิทธิ์ © 2011 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-812811 08-64584370 08-64584360 โทรสาร 043-812811 ( ชั่วคราว) ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
    Designed by JPS SOLUTION -> Rajamangala University of Technology Isan Kalasin Campus, Thailand