เชิญชวนนักศึกษาใหม่ทุกท่าน สมัครใช้งานบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต ได้ที่ http://www.rmuti.ac.th/network/services       แนวปฏิบัติในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสาร (E-Document)       กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องทศพร โรงแรมริมปาว       ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ สายสนับสนุน คุณวุฒิ ประถมศึกษา ถึง ปริญญาตรี รวม 4 อัตรา        ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ระบบรับตรง (รอบสอง) รับสมัครถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2557       ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี       พิธีปิดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน (THE ASEAN YOUTH CAMP 2014)       โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อต่อสู้กับความยากจน จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 5 กรกฎาคม 2557 ณ สหกรณ์โรงสีข้าวชุมชนตำบลสงเปลือย         โครงการการเพิ่มผลผลิตโดยใช้ประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์ วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557 ณ เทศบาลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์       โครงการสาธิตการเลี้ยงไก่ไข่ โดยเทศบาลตำบลนามน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์     
เชิญชวนนักศึกษาใหม่ทุกท่าน สมัครใช้งานบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต ได้ที่ http://www.rmuti.ac.th/network/services  [วันที่ : 31-07-2557 ]   
แนวปฏิบัติในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสาร (E-Document)  [วันที่ : 31-07-2557 ]   
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องทศพร โรงแรมริมปาว  [วันที่ : 31-07-2557 ]   
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการ "แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างตามกฎหมายสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต  [วันที่ : 28-07-2557 ]
ขอเชิญบุคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวด สัตว์นำโชค สัญลักษณ์ และคำขวัญสำหรับการแข่งขันกีฬา  [วันที่ : 23-07-2557 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)  [วันที่ : 16-07-2557 ]
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ ip phone ที่ติดตั้งเพิ่มเติม  [วันที่ : 23-06-2557 ]
พระบรมราโชวาทของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗  [วันที่ : 16-07-2557 ]
บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ฟรี ขอเชิญบุคลากรที่มีความต้องการขอรับสิทธิ์ การใช้ลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมชุดออฟฟิศ  [วันที่ : 03-04-2557 ]
ร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาเขตกาฬสินธุ์ พ.ศ.2557-2560  [วันที่ : 20-03-2557 ]

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ระบบรับตรง (รอบสอง) รับสมัครถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2557  [วันที่ : 12-06-2557 ]
กำหนดวันลงทะเบียนเรียน และชำระค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  [วันที่ : 01-08-2557 ]   
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคสมทบ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2557  [วันที่ : 05-06-2557 ]
กำหนดลงทะเบียนวิชาเรียน และชำระค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2556  [วันที่ : 04-06-2557 ]
ตรวจสอบ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ติดต่อขอรับวุฒิ ฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2556  [วันที่ : 26-06-2557 ]
ประกาศนักศึกษาระดับปริญญาตรี,ระดับปริญญาโท วัดตัวตัดชุดครุย,ชุดขาว รับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2556  [วันที่ : 31-01-2557 ]
ประกาศถอนชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน ไม่ลาพักการศึกษา ไม่รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  [วันที่ : 22-04-2557 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ภาคสมทบ) เพิ่มเติม (รอบที่ 2)  [วันที่ : 03-06-2556 ]
ปฏิทิน ประจำปีการศึกษา 2556  [วันที่ : 21-02-2557 ]
รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555  [วันที่ : 18-04-2557 ]

พิธีปิดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน (THE ASEAN YOUTH CAMP 2014)  [วันที่ : 29-07-2557 ]
โครงการค่ายเยาวชนอาเซียน (THE ASEAN YOUTH CAMP 2014) ระหว่างวันที่ 21-26 กรกฎาคม 2557  [วันที่ : 23-07-2557 ]
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์  [วันที่ : 21-07-2557 ]
ประชุมแผนยุทธศาสตร์ยกระดับผ้าไหมแพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์  [วันที่ : 21-07-2557 ]
ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ  [วันที่ : 16-07-2557 ]
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ วันที่ 15 กรกฎาคม 2557  [วันที่ : 15-07-2557 ]
ทีมงานจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมทร.อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่จัดทำสารคดีพิเศษชุด  [วันที่ : 07-07-2557 ]
โครงการรวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ - สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ ๘๔ พรรษา  [วันที่ : 27-06-2557 ]
รับมอบนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงาน การพัฒนามหาวิทยาลัยจากท่านอธิการบดีฯ มทร.อีสาน  [วันที่ : 26-06-2557 ]
จัดเวทีเสวนารับทราบปัญหาต่างๆ ของชุมชนเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  [วันที่ : 19-06-2557 ]

โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อต่อสู้กับความยากจน จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 5 กรกฎาคม 2557 ณ สหกรณ์โรงสีข้าวชุมชนตำบลสงเปลือย  [วันที่ : 29-07-2557 ]
โครงการการเพิ่มผลผลิตโดยใช้ประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์ วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557 ณ เทศบาลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์  [วันที่ : 30-07-2557 ]   
โครงการสาธิตการเลี้ยงไก่ไข่ โดยเทศบาลตำบลนามน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์  [วันที่ : 30-07-2557 ]   
โครงการ "ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในมหาวิทยาลัยฯ" วันที่ 7-8 และ9-10 กรกฎาคม 2557  [วันที่ : 29-07-2557 ]
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการเงิน วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗  [วันที่ : 15-07-2557 ]
อบรมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนในระบบบริการการศึกษา ESS  [วันที่ : 15-07-2557 ]
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน์  [วันที่ : 10-07-2557 ]
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องมือสำหรับลดปริมาณการใส่ปุ๋ยในไร่มันสำปะหลังสู่ชุมชน  [วันที่ : 09-07-2557 ]
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยโดยใช้สถิติแบบหลายตัวแปร (Multivariate)ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทางสังคมศาสตร์  [วันที่ : 26-06-2557 ]
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีภายในชุมชน  [วันที่ : 09-07-2557 ]


ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ สายสนับสนุน คุณวุฒิ ประถมศึกษา ถึง ปริญญาตรี รวม 4 อัตรา  [วันที่ : 30-07-2557 ]   
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  [วันที่ : 30-07-2557 ]   
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ สายวิชาการ และสายสนับสนุน  [วันที่ : 24-07-2557 ]
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  [วันที่ : 24-07-2557 ]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร และคณะเทคโนโลยีสังคม  [วันที่ : 16-07-2557 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  [วันที่ : 09-07-2557 ]

 
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  373
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,364
 เยี่ยมชมปีนี้ :  227,777
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  413,059
 IP :  54.205.50.73
 เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2556

    สงวนลิขสิทธิ์ © 2011 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-812811 08-64584370 08-64584360 โทรสาร 043-812811 ( ชั่วคราว) ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
    Designed by JPS SOLUTION -> Rajamangala University of Technology Isan Kalasin Campus, Thailand