ประกาศ ห้องสมุดปิดให้บริการ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.        ประกาศเผยราคาจ้างเหมาเปลี่ยนสลิงลิฟต์ (MAIN ROPE) และสลิงตรวจจับความเร็ว (GOVERNOR ROPE) อาคารหอพักชาย ๒ เครื่อง จำนวน ๑ งาน       ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ครั้งที่ 4/2558        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ สอบพนักงานราชการ ครั้งที่ 3/2558 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ       โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2558       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน       ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 คณะเทคโนโลยีสังคม และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร        กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีสังคม และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร       ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558     
ประกาศ ห้องสมุดปิดให้บริการ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.  [วันที่ : 31-07-2558 ]   
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  [วันที่ : 24-07-2558 ]
ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษา ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มทร.อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์  [วันที่ : 15-07-2558 ]
ขอเชิญร่วมเสนอราคาประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปี 2558  [วันที่ : 17-07-2558 ]
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  [วันที่ : 02-07-2558 ]
ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการรักษาศีล ๕ ทางเว็บไซต์ www.sila5.com  [วันที่ : 30-06-2558 ]
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ประจำปีการศึกษา 2558  [วันที่ : 23-06-2558 ]
ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวันประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่ เฉลิมพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน  [วันที่ : 23-06-2558 ]
ขอเชิญชวนท่านคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย จังหวัดกาฬสินธุ์  [วันที่ : 20-05-2558 ]
ขอเชิญประชาสัมพันธ์โครงการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย  [วันที่ : 04-06-2558 ]

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 คณะเทคโนโลยีสังคม และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  [วันที่ : 28-07-2558 ]
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีสังคม และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  [วันที่ : 24-07-2558 ]
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 3 สิงหาคม 2558 ณ ห้องทศพร โรงแรมริมปาว  [วันที่ : 22-07-2558 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาการจัุดการธุรกิจค้าปลีก รอบ 2  [วันที่ : 28-07-2558 ]
กำหนดการลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2557  [วันที่ : 06-06-2558 ]
คณะเทคโนโลยีสังคม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557  [วันที่ : 02-06-2558 ]
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ติดต่อขอรับวุฒิ ฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2557  [วันที่ : 07-04-2558 ]
ประกาศถอนชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน/ไม่ลาพักการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  [วันที่ : 09-03-2558 ]
การรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2558  [วันที่ : 10-07-2558 ]
ประกาศถอนชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน/ไม่ลาพักการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  [วันที่ : 30-10-2557 ]

โครงการพัฒนาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีสังคม(วิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา และพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร์ฯ)  [วันที่ : 20-07-2558 ]
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์ และหัวหน้างานบริการการศึกษา ร่วมงานชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์  [วันที่ : 17-07-2558 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเว้ ประเทศเวียดนาม  [วันที่ : 03-07-2558 ]
หัวหน้างานบริการการศึกษา นำบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2558  [วันที่ : 26-06-2558 ]
หัวหน้างานบริการการศึกษา พร้อมกับบุคลากร ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า  [วันที่ : 24-06-2558 ]
โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  [วันที่ : 22-06-2558 ]
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเชิงรุกรายการรัฐสภาของเราสัญจร  [วันที่ : 19-06-2558 ]
คลินิกเทคโนโลยีราชมงคลกาฬสินธุ์ร่วมงานมหกรรมผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์  [วันที่ : 18-06-2558 ]
โครงการ “การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ และการทำผลงานทางวิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการ”  [วันที่ : 18-06-2558 ]
โครงการการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ และการทำผลงานทางวิชาการ ของบุคลากรวิทยาเขตกาฬสินธุ์  [วันที่ : 15-06-2558 ]

โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2558  [วันที่ : 27-07-2558 ]
คณะเทคโนโลยีสังคม จัดโครงการการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ (เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน  [วันที่ : 20-07-2558 ]
คณะเทคโนโลยีสังคม ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวฯ  [วันที่ : 01-07-2558 ]
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “โครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบพัฒนา”  [วันที่ : 01-07-2558 ]
วิดีโออบรมเรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานสายสนับสนุน  [วันที่ : 24-06-2558 ]
กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและเทคโนโลยีการฟักไข่โดยใช้ตู้ฟักไข่ ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านโนนสูง  [วันที่ : 24-06-2558 ]
กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและเทคโนโลยีการฟักไข่โดยใช้ตู้ฟักไข่ ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านโนนชัย  [วันที่ : 24-06-2558 ]
โครงการ "สัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการบูรณาการความรู้จากการบริการวิชาการมาใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัยฯ  [วันที่ : 24-06-2558 ]
การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยแปลงเพศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 -24 มิถุนายน 2558 ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง  [วันที่ : 24-06-2558 ]
โครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสารเสริมชีวนะด้วยจุลินทรีย์เพื่อใช้การผลิตสุกรในเกษตรรายย่อยจังหวัดกาฬสินธุ์”  [วันที่ : 23-06-2558 ]

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ครั้งที่ 4/2558  [วันที่ : 29-07-2558 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ สอบพนักงานราชการ ครั้งที่ 3/2558 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ  [วันที่ : 28-07-2558 ]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ครั้งที่ 3/2558  [วันที่ : 24-07-2558 ]
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัอเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 7/2558 ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว  [วันที่ : 23-07-2558 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2558 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  [วันที่ : 17-07-2558 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ สายสนับสนุน ครั้งที่ 6/2558 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ ตำแหน่ง นักวิชาการ  [วันที่ : 17-07-2558 ]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ สายสนับสนุน ครั้งที่ 5/2558  [วันที่ : 13-07-2558 ]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2558 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ  [วันที่ : 13-07-2558 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 3/2558 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ  [วันที่ : 08-07-2558 ]

 
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  106
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  5,831
 เยี่ยมชมปีนี้ :  1,026,050
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  273,312
 IP :  54.144.124.152
 เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2558

    สงวนลิขสิทธิ์ © 2011 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-812811 08-64584370 08-64584360 โทรสาร 043-812811 ( ชั่วคราว) ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
    Designed by JPS SOLUTION -> Rajamangala University of Technology Isan Kalasin Campus, Thailand