ประกาศขายทอตตลาดพัสดุชำรุด       ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคา ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดการธุรกิจสถานพยาบาล       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดการศึกษาธุรกิจสถานพยาบาล       ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด ครั้งที่ 2       ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี        รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.)       ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดภายในอาคาร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑๐ เดือน ๑ งาน        ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง “การถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตและการนำไปใช้ประโยชน์จากย่านางสมุนไพรมหัศจรรย์”        ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ “เทคนิคการผลิตเครื่องดื่มบรรจุขวดอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย” ในวันที่ 19 ธันวาคม 2558        สืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558     
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี  [วันที่ : 15-11-2558 ]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.)  [วันที่ : 19-10-2558 ]
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง “การถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตและการนำไปใช้ประโยชน์จากย่านางสมุนไพรมหัศจรรย์”  [วันที่ : 25-11-2558 ]
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ “เทคนิคการผลิตเครื่องดื่มบรรจุขวดอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย” ในวันที่ 19 ธันวาคม 2558  [วันที่ : 25-11-2558 ]
ขอเชิญชวนนักศึกษาและคณาจารย์ ทดลองใช้งานฐานข้อมูลโปรแกรมฝึกภาษา Access English ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2558  [วันที่ : 06-11-2558 ]
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมกับบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมงานชมรมเรารักกาฬสินธุ์ เสริมความสามัคคี สมานฉันท์  [วันที่ : 20-10-2558 ]
สามารถขอรับรหัสผลิตภัณฑ์และดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ได้ที่ http://www.oarit.rmuti.ac.th/licenses/  [วันที่ : 08-09-2558 ]
รณรงค์การแต่งกายที่เหมาะสม บริเวณศาสนสถานและโบราณสถานต่างๆ  [วันที่ : 20-08-2558 ]
ขอเชิญชวนท่านคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย จังหวัดกาฬสินธุ์  [วันที่ : 20-05-2558 ]
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้มีการพัฒนาเกี่ยวกับการประมาณค่าปรับผ่านระบบ OPAC  [วันที่ : 23-04-2558 ]

สืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558  [วันที่ : 26-11-2558 ]   
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำกฐินสามัคคีไปทอดถวาย ณ วัดสุมังคลาราม บ้านหัวงัว หมู่ 4 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์  [วันที่ : 23-11-2558 ]
ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้าเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์  [วันที่ : 19-11-2558 ]
พิธีมอบเสื้อปฏิบัติการนักศึกษาเทคนิคการสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 2 และ 3 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  [วันที่ : 17-11-2558 ]
พิธีบันทึกลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อขอความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลด้านบุคลากร  [วันที่ : 03-11-2558 ]
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ส่งโล่รางวัลการประกวดการนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการ เพื่อมอบให้กับนักวิจัย  [วันที่ : 29-10-2558 ]
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์  [วันที่ : 28-10-2558 ]
หัวหน้างานบริการการศึกษา ผู้แทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทักษะและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  [วันที่ : 28-10-2558 ]
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมรูปทรงม้า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  [วันที่ : 26-10-2558 ]
โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน  [วันที่ : 22-10-2558 ]

ลงพื้นที่ติดตามและประเมินสถานะการพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)  [วันที่ : 12-11-2558 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมระบบบริหารจัดการงานวิจัยฯ NRMS  [วันที่ : 08-09-2558 ]
พิธีปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  [วันที่ : 31-08-2558 ]
ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสาวไหมและการย้อมสีไหมด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ  [วันที่ : 28-08-2558 ]
โครงการกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ชี ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านดงเมือง ตำบลลำพาน  [วันที่ : 28-08-2558 ]
โครงการกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ชี ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านนาจารย์ ตำบลนาจารย์  [วันที่ : 28-08-2558 ]
โครงการกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ชี ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านงิ้วงาม ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน  [วันที่ : 28-08-2558 ]
โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรและนักศึกษา  [วันที่ : 26-08-2558 ]
โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2558  [วันที่ : 27-07-2558 ]
คณะเทคโนโลยีสังคม จัดโครงการการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ (เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน  [วันที่ : 20-07-2558 ]

ประกาศขายทอตตลาดพัสดุชำรุด  [วันที่ : 27-11-2558 ]   
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคา ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดการธุรกิจสถานพยาบาล  [วันที่ : 27-11-2558 ]   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดการศึกษาธุรกิจสถานพยาบาล  [วันที่ : 27-11-2558 ]   
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด ครั้งที่ 2  [วันที่ : 26-11-2558 ]   
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดภายในอาคาร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑๐ เดือน ๑ งาน  [วันที่ : 25-11-2558 ]
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์แนะแนวการศึกษาและส่งเสริมอาชีพ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด  [วันที่ : 23-11-2558 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์แนะแนวการศึกษาและส่งเสริมอาชีพฯ  [วันที่ : 19-11-2558 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดภายในอาคารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในเมือง ประจำเดือน ธันวาคม 2558 ถึงเดือน กันยายน 2559 จำนวน 10 เดือน 1 งาน  [วันที่ : 11-11-2558 ]
ประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดการธุรกิจสถานพยาบาล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด ครั้งที่ 2  [วันที่ : 06-11-2558 ]
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำนักงานเพื่องานบริหาร ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ชุด  [วันที่ : 15-10-2558 ]

ราคากลางจ้างเหมารักษาความสะอาดภายในอาคารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน 10 เดือน 1 งาน  [วันที่ : 04-11-2558 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด  [วันที่ : 14-10-2558 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดภายในอาคาร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑๑ เดือน ๑ งาน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [วันที่ : 09-10-2558 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อชุดชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดการธุรกิจสถานพยาบาล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ชุด  [วันที่ : 09-10-2558 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางชุดครุภัณฑ์แนะแนวการศึกษาและส่งเสริมอาชีพ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ชุด  [วันที่ : 07-10-2558 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 KVA จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง  [วันที่ : 25-09-2558 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อชุดครุภัณฑ์สำนักงานเพื่องานบริหาร ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด  [วันที่ : 25-09-2558 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพงานทะเบียน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 ชุด  [วันที่ : 21-09-2558 ]
เผยแพร่ราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง จำนวน 15 หลัง  [วันที่ : 21-09-2558 ]
ประกาศราคากลางซื้อชุดครุภัณฑ์ทดแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอนิกส์ (e-bidding)  [วันที่ : 09-09-2558 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ครั้งที่ 8/2558 ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิ ป.โท ด้านสังคมศาสตร์  [วันที่ : 23-11-2558 ]
ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 2 อัตรา  [วันที่ : 10-11-2558 ]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 11/2558 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนายช่างไฟฟ้า  [วันที่ : 10-11-2558 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ครั้งที่ 8/2558 คุณวุฒิปริญญาโท ด้านสังคมศาสตร์  [วันที่ : 10-11-2558 ]
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘  [วันที่ : 22-10-2558 ]
ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ สังกัดคณะเทคโนโลยีสังคม จำนวน 1 อัตรา  [วันที่ : 08-10-2558 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ครั้งที่ 4/2558  [วันที่ : 08-09-2558 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ครั้งที่ 5/2558  [วันที่ : 19-08-2558 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ สายสนับสนุน ครั้งที่ 6/2558 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ ตำแหน่ง นักวิชาการ  [วันที่ : 17-07-2558 ]

 
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  146
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  89,352
 เยี่ยมชมปีนี้ :  1,377,345
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  624,570
 IP :  54.160.185.43
 เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2558

    สงวนลิขสิทธิ์ © 2011 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-812811 08-64584370 08-64584360 โทรสาร 043-812811 ( ชั่วคราว) ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
    Designed by JPS SOLUTION -> Rajamangala University of Technology Isan Kalasin Campus, Thailand