งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557       งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557       ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗       งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557       ประกาศรัายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ สายสนับสนุน สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร และสำนักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร กำหนดวัน เวลา และสถานที่ การประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี        โครงการปฏิบัติธรรมนักศึกษาใหม่ประจำปี ๒๕๕๗       อบรมระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างตามกฏหมายสำนักงาน ป.ป.ช       ราคากลาง จัดทำโครงการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗       ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทำนาแบบปลอดสารพิษ     
เชิญชวนนักศึกษาใหม่ทุกท่าน สมัครใช้งานบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต ได้ที่ http://www.rmuti.ac.th/network/services  [วันที่ : 31-07-2557 ]
แนวปฏิบัติในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสาร (E-Document)  [วันที่ : 31-07-2557 ]
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการ "แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างตามกฎหมายสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต  [วันที่ : 28-07-2557 ]
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ ip phone ที่ติดตั้งเพิ่มเติม  [วันที่ : 23-06-2557 ]
พระบรมราโชวาทของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗  [วันที่ : 16-07-2557 ]
บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ฟรี ขอเชิญบุคลากรที่มีความต้องการขอรับสิทธิ์ การใช้ลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมชุดออฟฟิศ  [วันที่ : 03-04-2557 ]
ร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาเขตกาฬสินธุ์ พ.ศ.2557-2560  [วันที่ : 20-03-2557 ]
คู่มือการใช้งานระบบ E-Document (การส่งหนังสือภายใน เพิ่มเมนูส่งผ่าน)  [วันที่ : 28-03-2557 ]
ประกาศจากงานวิทยบริการฯ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป งดยืมหนังสือ ยกเว้น อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  [วันที่ : 07-03-2557 ]
ประกาศตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป ห้องสมุดเปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.30 น.  [วันที่ : 26-06-2557 ]

กำหนดวันลงทะเบียนเรียน และชำระค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  [วันที่ : 01-08-2557 ]
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคสมทบ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2557  [วันที่ : 05-06-2557 ]
ตรวจสอบ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ติดต่อขอรับวุฒิ ฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2556  [วันที่ : 26-06-2557 ]
ประกาศนักศึกษาระดับปริญญาตรี,ระดับปริญญาโท วัดตัวตัดชุดครุย,ชุดขาว รับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2556  [วันที่ : 31-01-2557 ]
ประกาศถอนชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน ไม่ลาพักการศึกษา ไม่รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  [วันที่ : 22-04-2557 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ภาคสมทบ) เพิ่มเติม (รอบที่ 2)  [วันที่ : 03-06-2556 ]
ปฏิทิน ประจำปีการศึกษา 2556  [วันที่ : 21-02-2557 ]
รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555  [วันที่ : 18-04-2557 ]
นักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา  [วันที่ : 09-01-2556 ]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)  [วันที่ : 04-10-2555 ]

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557  [วันที่ : 20-08-2557 ]   
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557 วันที่ 19 สิงหาคม 2557  [วันที่ : 20-08-2557 ]   
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557 วันที่ 18 สิงหาคม 2557  [วันที่ : 19-08-2557 ]   
โครงการปฏิบัติธรรมนักศึกษาใหม่ประจำปี ๒๕๕๗  [วันที่ : 15-08-2557 ]
อบรมระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างตามกฏหมายสำนักงาน ป.ป.ช  [วันที่ : 15-08-2557 ]
พิธีปิดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน (THE ASEAN YOUTH CAMP 2014)  [วันที่ : 29-07-2557 ]
โครงการค่ายเยาวชนอาเซียน (THE ASEAN YOUTH CAMP 2014) ระหว่างวันที่ 21-26 กรกฎาคม 2557  [วันที่ : 23-07-2557 ]
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์  [วันที่ : 21-07-2557 ]
ประชุมแผนยุทธศาสตร์ยกระดับผ้าไหมแพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์  [วันที่ : 21-07-2557 ]
ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ  [วันที่ : 16-07-2557 ]

ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทำนาแบบปลอดสารพิษ  [วันที่ : 15-08-2557 ]
โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อต่อสู้กับความยากจน จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 5 กรกฎาคม 2557 ณ สหกรณ์โรงสีข้าวชุมชนตำบลสงเปลือย  [วันที่ : 29-07-2557 ]
โครงการการเพิ่มผลผลิตโดยใช้ประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์ วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557 ณ เทศบาลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์  [วันที่ : 30-07-2557 ]
โครงการสาธิตการเลี้ยงไก่ไข่ โดยเทศบาลตำบลนามน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์  [วันที่ : 30-07-2557 ]
โครงการ "ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในมหาวิทยาลัยฯ" วันที่ 7-8 และ9-10 กรกฎาคม 2557  [วันที่ : 29-07-2557 ]
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการเงิน วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗  [วันที่ : 15-07-2557 ]
อบรมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนในระบบบริการการศึกษา ESS  [วันที่ : 15-07-2557 ]
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน์  [วันที่ : 10-07-2557 ]
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องมือสำหรับลดปริมาณการใส่ปุ๋ยในไร่มันสำปะหลังสู่ชุมชน  [วันที่ : 09-07-2557 ]
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยโดยใช้สถิติแบบหลายตัวแปร (Multivariate)ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทางสังคมศาสตร์  [วันที่ : 26-06-2557 ]

ราคากลาง จัดทำโครงการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  [วันที่ : 14-08-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557  [วันที่ : 06-08-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างโครงการห้องนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้พืชสมุนไพรให้สีธรรมชาติและพันธุ์ไม้หอมหายากภาคอีสาน จำนวน 1 รายการ  [วันที่ : 29-05-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างศาลาธรรม จำนวน 1 รายการ  [วันที่ : 05-03-2557 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาทักษะด้านเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  [วันที่ : 04-02-2557 ]
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตยางพารา จำนวน 1 ชุด  [วันที่ : 27-01-2557 ]

ประกาศรัายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ สายสนับสนุน สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร และสำนักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์  [วันที่ : 15-08-2557 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร กำหนดวัน เวลา และสถานที่ การประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  [วันที่ : 15-08-2557 ]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ชาวต่างชาติ จำนวน 1 อัตรา  [วันที่ : 08-08-2557 ]
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเพื่อสอบคัดเลือกปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  [วันที่ : 08-08-2557 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ (วุฒิ ป.โท - ป.เอก) รวม ๒๙ อัตรา  [วันที่ : 08-08-2557 ]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ สายวิชาการ และสายสนับสนุน  [วันที่ : 24-07-2557 ]
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  [วันที่ : 24-07-2557 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  [วันที่ : 09-07-2557 ]


 
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  1,176
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  31,878
 เยี่ยมชมปีนี้ :  258,289
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  443,569
 IP :  54.167.176.106
 เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2556

    สงวนลิขสิทธิ์ © 2011 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-812811 08-64584370 08-64584360 โทรสาร 043-812811 ( ชั่วคราว) ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
    Designed by JPS SOLUTION -> Rajamangala University of Technology Isan Kalasin Campus, Thailand